cv

Ove D. Jakobsen

Professor Ecological Economics

e-mail: ove.d.jakobsen@nord.no

CV

 

1. Personalia

 

Ove Daniel Jakobsen

 

 

2. Utdannelse

 

• Økonomisk\Administrativt studium ved Nordland Distriktshøgskole (NDH).

Seminaroppgave: ”Noen synspunkter på markedslovene som forbrukerpolitiske virkemidler”.

• Psykologi grunnfag ved Universitet i Bergen, våren 1975.

• Pedagogikk mellomfag ved Universitetet i Trondheim, våren 1978.

• Hovedfag markedsføring (Cand. Merc.) ved Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag

(SLHK) i Oslo, våren 1982.

• Hovedarbeid: ”Markedsføring – Velferd - I lys av en holistisk samfunnsforståelse”.

• Eksamen høyere avdeling ved Norges Handelshøgskole i Bergen, (HAE), vår 1987.

• Høyereavdelingsarbeid: ”En komparativ studie mellom teorien om produktets livssyklus og

utviklingsteorier innenfor biologi, psykologi og sosialantropologi”.

• Grunnfag og mellomfag filosofi, Universitetet i Bergen, 1987,

• Dr. Oecon ved Norges Handelshøgskole, våren 1989.

• Vitenskapelig avhandling: ”En vitenskapsteoretisk analyse av markedsføringens utvikling

som akademisk fag”.

• Filosofi hovedfag ved Universitetet i Bergen, vår 1991.

• Hovedoppgave: Økonomi, økologi og etikk – En filosofisk studie av individuelle og

strukturelle betingelser for økologisk ansvarlig økonomi”.

 

 

3. Arbeidserfaring

 

• Lektor ved Asphaugen videregående skole (1978-1984)

• Undervisningsinspektør (1982-1984)

• Stipendiat ved Høyskolesenteret i Nordland (1985-1987)

• Stipendiat ved Norges Handelshøyskole (1985-1989)

• Amanuensis ved Høyskolesentret i Nordland (1987-1989)

• Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø (1989-2006)

• Professor ved Handelshøgskolen i Bodø (2006- )

 

 

4. Administrative oppgaver

 

• Fagkonsulent innenfor markedsføringsfag ved Norges Handelshøyskoles

Kompetansesenter (1990-1997)

• Prodekan ved HHB (1994-1997) og (1998-2003)

• Medlem i Ledergruppen ved Handelshøgskolen i Bodø (2007- 2016 )

• Medlem i Undervisningsutvalget ved HHB (1990-1994)

• Leder i Undervisningsutvalget ved HHB (1994-2003)

• Medlem i Kollegiet ved HHB (1994-2003)

• Medlem i Utvalg for sikring av studiekvalitet ved HIBO (1994-2000)

• Studieansvarlig for ex.phil. og ex.fac. ved Høgskolen i Bodø/Nord universitet (1999- )

• Leder for utvalg for utvikling av kvalitetssikringssystem for Høgskolen i Bodø (2003-2005)

• Leder Etikknettverket ved Høgskolen i Bodø (2005- 2010)

• Leder Senter for økologisk økonomi og etikk ved HHB (2005 - )

• Medlem i nasjonalt fagråd for filosofi og idehistorie (2005- )

• Konsulent for kunnskapsdepartementet i utvikling av læreplaner i økonomi med vekt på

miljø og samfunnsansvar høst 2005.

• Medlem NESH (Nasjonalt etikkråd for samfunnsfag og humaniora) (2010-2014)

• Styremedlem, Handelshøgskolen i Bodø (2012-2015)

: Koordinator rådet ved Hardangerakademiet (2014 - )

• Medlem i nasjonalt utvalg for utredning av samfunnsmessige konsekvenser av GMO (2016-

2017)

• Medlem forstanderskapet i Cultura bank 2013-2017)

• Nestleder forstanderskapet Cultura bank (2017- )

• Varamedlem styret Nord universitet (2016- )

 

5. Forskningsveiledning

 

Veileder hovedfag/mastergrad:

Hovedveileder for mer enn 120 master of science/MBA studenter med spesialisering innenfor markedsføring, miljøledelse, næringslivsetikk, økologisk økonomi og CSR (1997-)

 

Doktorgradsveiledning:

Hovedveileder 5 Phd. studenter innenfor økologisk økonomi

Bi-veileder for 3 Phd. studenter innenfor økologisk økonomi

 

Referee/reviewer:

• Reviewer; ’Nordisk tidsskrift for helseforskning’ i henhold til standarder for ’blind’ bedømming

• Reviewer; International journal for social economics

• Reviewer; Journal for business ethics

• Reviewer; Ecological economics

• Refereeing for the Research Council of Norway, Division of Science and Technology

 

Doktorgradskomisjoner:

• Medlem i betygsnemnden for Håkan Wåhlstedts avhandling; ”Resultatredovisniung för hållbar

utveckling”, Företagsekonomiska institutionen Stockholms Universitet, Ordförande: Prof.

Sören Bergström, Disputas 21.09.2001

• Opponent for Jan Tullbergs avhandling; ”Reciprocitet – etiska normer och praktisk

samarbete”, Handelshøgskolan i Stockholm, Ordförande: Prof. Hans De Geer, Disputas

15.03.2002

• Sakkyndig i vurderingskommisjon for søkere til stilling som docent, ved Handelshögskolan i

Stockholm, 2004

 

 

6. Priser for fagutvikling og undervisning:

 

•Priser i kåringen av årets foreleser ved Handelshøgskolen i Bodø;

 

1989/1990nr. 3

1990/1991nr. 2

1991/1992 nr. 1

1992/1993nr. 3

1996/1997nr. 1

 

 

• Pris som årets miljøforeleser (nasjonal kåring)

Førsteamanuensis Ove Jakobsen ble i år 2000 tildelt SAS og Norske Siviløkonomers Forening sitt stipend til den foreleser som best integrerer miljøkunnskap i sin undervisning. Stipendet ble første gang utdelt i år 2000, og Ove Jakobsen var således første mottager av stipendet.

 

7.Utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid

 

• Gjesteforsker ved institutt for Marketing og statistikk ved Handelshøjskolen i Århus, våren

1994.

 

• Gjesteforsker ved Företagsekonomiska institutionen ved Stockholms Universitet, høsten

1997.

 

• Gjesteforsker ved Ethics Business Center ved Corvinus University i Budapest, våren 2005.

 

• Markedsføringskurs for økonomilærere ved Sovjetiske universiteter og høgskoler (40 timers

kurs):

Markedsføring i lys av samfunnsmessig kontekst, Moskva, 1989,

Markedsføring i lys av samfunnsmessig kontekst, Voronjesh, 1991

 

• Samarbeidet med West International om markedsføringskursene i Russland resulterte i to

lærebøker på russisk;

Markedsføring - Samfunn-Bedrift-Forbruker 1, Jakobsen, Ove og Woje, Harald, 1991

Moskva,

West International Publishing 1’(kun utgitt på russisk),

Markedsføring - Samfunn-Bedrift-Forbruker 2, Jakobsen, Ove og Woje, Harald, 1992 Moskva,

West International Publishing. (kun utgitt på russisk),

 

• Var med i faculty staff for det internasjonale Master’s program of the Community of European

Management Schools (CEMS) 2002, The seminar was entitled “Ethics, Ecology and the limits

of business”

 

• Deltaker i det internasjonale prosjektet ’Deep ecology in research and education’ (finacial

support from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs 2003-04)

 

• Ansvarlig for fagplaner og undervisning i environmental management in a European

perspective, i prosjektet ”Omskolering av militært personell i Ukraina. (Støttet av

Utenriksdepartementet.) (Sevastopol - Ukraina 2003)

 

• Med i faculty staff for CEMS kurset ‘Ecological and Human Values in Business’ (Monoszlo

, Hungary 2004)

 

• Fagansvarlig for modulen ”Energi og miljøetikk” i Mba i Energy Management (samarbeid

mellom Handelshøgskolen i Bodø og MGIMO universitetet i Moskva, 2006

 

• Aktivt med i utviklingen av fagplaner for ‘Executive Masters Program in Ecological Economics

and Business Ethics’ (120 stp.), Målgruppe studenter fra hele Europa. Prosjektet er et

samarbeid mellom Handelshøgskolen i Bodø og Corvinus University i Budapest

 

 

8. Forskningsprosjekter

 

Oversikt kommer snart

 

9. Skriftlige arbeider

 

Se egen oversikt

 

9.Foredrag

 

Se egen oversikt