cv


1. Personalia


      Ove Daniel Jakobsen2. Utdannelse


•     Økonomisk\Administrativt studium ved Nordland Distriktshøgskole (NDH).

      Seminaroppgave: ”Noen synspunkter på markedslovene som forbrukerpolitiske virkemidler”.

•     Psykologi grunnfag ved Universitet i Bergen, våren 1975.

•     Pedagogikk mellomfag ved Universitetet i Trondheim, våren 1978.

•     Hovedfag markedsføring (Cand. Merc.) ved Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag

      (SLHK) i Oslo,  våren 1982.

•     Hovedarbeid: ”Markedsføring – Velferd - I lys av en holistisk samfunnsforståelse”.

•     Eksamen høyere avdeling ved Norges Handelshøgskole i Bergen, (HAE), vår 1987.

•     Høyereavdelingsarbeid: ”En komparativ studie mellom teorien om produktets livssyklus og

      utviklingsteorier innenfor biologi, psykologi og sosialantropologi”.

•     Grunnfag og mellomfag filosofi, Universitetet i Bergen, 1987,

•     Dr. Oecon ved Norges Handelshøgskole, våren 1989.

•     Vitenskapelig avhandling: ”En vitenskapsteoretisk analyse av markedsføringens utvikling

      som akademisk fag”.

•     Filosofi hovedfag ved Universitetet i Bergen, vår 1991.

•     Hovedoppgave: Økonomi, økologi og etikk – En filosofisk studie av individuelle og

       strukturelle betingelser for økologisk ansvarlig økonomi”.3. Arbeidserfaring


•     Lektor ved Asphaugen videregående skole (1978-1984)

•     Undervisningsinspektør  (1982-1984)

•     Stipendiat ved Høyskolesenteret i Nordland (1985-1987)

•     Stipendiat ved Norges Handelshøyskole (1985-1989)

•     Amanuensis ved Høyskolesentret i Nordland (1987-1989)

•     Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø (1989-2006)

•     Professor ved Handelshøgskolen i Bodø (2006- )4. Administrative oppgaver


•     Fagkonsulent innenfor markedsføringsfag ved Norges Handelshøyskoles   

      Kompetansesenter (1990-1997)

•     Prodekan ved HHB  (1994-1997) og (1998-2003)

•     Medlem i Ledergruppen ved Handelshøgskolen i Bodø (2007- 2016 )

•     Medlem i Undervisningsutvalget ved HHB (1990-1994)

•     Leder i Undervisningsutvalget ved HHB (1994-2003)

•     Medlem i Kollegiet ved HHB (1994-2003)

•     Medlem i Utvalg for sikring av studiekvalitet ved HIBO (1994-2000)

•     Studieansvarlig for ex.phil. og ex.fac. ved Høgskolen i Bodø/Nord universitet (1999- )

•     Leder for utvalg for utvikling av kvalitetssikringssystem for Høgskolen i Bodø (2003-2005)

•     Leder Etikknettverket ved Høgskolen i Bodø (2005- 2010)

•     Leder Senter for økologisk økonomi og etikk ved HHB (2005 - )

•     Medlem i nasjonalt fagråd for filosofi og idehistorie (2005- )

•     Konsulent for kunnskapsdepartementet i utvikling av læreplaner i økonomi med vekt på

      miljø og samfunnsansvar høst 2005.

•     Medlem NESH (Nasjonalt etikkråd for samfunnsfag og humaniora) (2010-2014)

•     Styremedlem, Handelshøgskolen i Bodø  (2012-2015)

:     Koordinator rådet ved Hardangerakademiet (2014 -  )

•     Medlem i nasjonalt utvalg for utredning av samfunnsmessige konsekvenser av GMO (2016-

      2017)

•     Medlem forstanderskapet i Cultura bank 2013-2017)

•     Nestleder forstanderskapet Cultura bank (2017- )

•     Varamedlem styret Nord universitet (2016- )

  • Styremedlem Fondsstyret Norsk faglitterær forfatter og oversetter forening(2018- ).


5. Forskningsveiledning


Veileder hovedfag/mastergrad:

Hovedveileder for mer enn 120 master of science/MBA studenter med spesialisering innenfor markedsføring, miljøledelse, næringslivsetikk, økologisk økonomi og CSR  (1997-)


Doktorgradsveiledning:

Hovedveileder 5 Phd. studenter innenfor økologisk økonomi

Bi-veileder for 3 Phd. studenter innenfor økologisk økonomi


Referee/reviewer:

•   Reviewer; ’Nordisk tidsskrift for helseforskning’ i henhold til standarder for ’blind’ bedømming

•   Reviewer; International journal for social economics

•   Reviewer; Journal for business ethics

•   Reviewer; Ecological economics

•   Refereeing for the Research Council of Norway, Division of Science and Technology


Doktorgradskomisjoner:

•  Medlem i betygsnemnden for Håkan Wåhlstedts avhandling; ”Resultatredovisniung för hållbar

   utveckling”, Företagsekonomiska institutionen Stockholms Universitet, Ordförande: Prof.

   Sören Bergström, Disputas 21.09.2001

•  Opponent for Jan Tullbergs avhandling; ”Reciprocitet – etiska normer och praktisk

   samarbete”, Handelshøgskolan i Stockholm, Ordförande: Prof. Hans De Geer, Disputas

   15.03.2002

•  Sakkyndig i vurderingskommisjon for søkere til stilling som docent, ved Handelshögskolan i

    Stockholm, 2004

.  Leder vurderingskommisjon PhD avhandling, Nord universitet høst 2022/vår 2023   

.  Opponent PhD avhandling Roskilde universitet vår 20236. Priser for fagutvikling og undervisning:


•Priser i kåringen av årets foreleser ved Handelshøgskolen i Bodø;


1989/1990nr. 3

1990/1991nr. 2

1991/1992 nr. 1

1992/1993nr. 3

1996/1997nr. 1•  Pris som årets miljøforeleser (nasjonal kåring)

Førsteamanuensis Ove Jakobsen ble i år 2000 tildelt SAS og Norske Siviløkonomers Forening sitt stipend til den foreleser som best integrerer miljøkunnskap i sin undervisning. Stipendet ble første gang utdelt i år 2000, og Ove Jakobsen var således første mottager av stipendet.


 7.Utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid


• Gjesteforsker Corvinus University of Budapest i perioder våren 2023


.  Gjesteforsker ved institutt for Marketing og statistikk ved Handelshøjskolen i Århus, våren

    1994.


•  Gjesteforsker ved Företagsekonomiska institutionen ved Stockholms Universitet, høsten

   1997. 


•  Gjesteforsker ved Ethics Business Center ved Corvinus University i Budapest, våren 2005.


•  Markedsføringskurs for økonomilærere ved Sovjetiske universiteter og høgskoler (40 timers

    kurs):

   Markedsføring i lys av samfunnsmessig kontekst, Moskva, 1989,

   Markedsføring i lys av samfunnsmessig kontekst, Voronjesh, 1991


•  Samarbeidet med West International om markedsføringskursene i Russland resulterte i to

   lærebøker på russisk; 

   Markedsføring - Samfunn-Bedrift-Forbruker 1, Jakobsen, Ove og Woje, Harald, 1991 

   Moskva,

   West International Publishing 1’(kun utgitt på russisk),

   Markedsføring - Samfunn-Bedrift-Forbruker 2, Jakobsen, Ove og Woje, Harald, 1992 Moskva,

   West International Publishing. (kun utgitt på russisk),


•  Var med i faculty staff for det internasjonale Master’s program of the Community of European

    Management Schools (CEMS) 2002, The seminar was entitled “Ethics, Ecology and the limits

    of business” 


•  Deltaker i det internasjonale prosjektet ’Deep ecology in research and education’ (finacial

   support from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs 2003-04)


•  Ansvarlig for fagplaner og undervisning i environmental management in a European

   perspective, i prosjektet ”Omskolering av militært personell i Ukraina. (Støttet av

   Utenriksdepartementet.) (Sevastopol - Ukraina 2003)


•  Med i faculty staff for CEMS kurset ‘Ecological and Human Values in Business’ (Monoszlo

, Hungary 2004)


•  Fagansvarlig for modulen ”Energi og miljøetikk” i Mba i Energy Management (samarbeid

    mellom Handelshøgskolen i Bodø og MGIMO universitetet i Moskva, 2006


•  Aktivt med i utviklingen av fagplaner for ‘Executive Masters Program in Ecological Economics

   and Business Ethics’ (120 stp.), Målgruppe studenter fra hele Europa. Prosjektet er et

    samarbeid mellom Handelshøgskolen i Bodø og Corvinus University i Budapest8. Forskningsprosjekter


Oversikt kommer snart


9. Skriftlige arbeider


Se egen oversikt


9.Foredrag


Se egen oversikt